ວິເຄາະ  ຫຼື    ພາສາ:

ນາມສະກຸນທີ່ມີຊື່

ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງນາມສະກຸນທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ຊື່ນີ້.

ຫຼື
ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ:
ໄດ້ຮັບນາມສະກຸນທີ່ມີຊື່